Adıyaman Sağlık Çalıştayı Sonuç Raporu yayınlandı

Sağlık Çalıştayı online

Adıyaman Kent Konseyinden kritik süreçte önemli bir çalışma
ADIYAMAN SAĞLIK ÇALIŞTAYI

Adıyaman Kent Konseyi olarak; şehrimizin sağlığına olumlu katkı sunmak amacıyla, sağlık alanında yaşanan sorunları ortak akıl anlayışıyla tespit ve çözüm önerileri sunmak, bunları rapor haline getirerek kamuoyu ve yetkililerle paylaşmak üzere, şehrimizde sağlık alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların davet edildiği Adıyaman Sağlık Çalıştayı düzenledik.
Şehrimizde bu alanda ilk olduğunu düşündüğümüz çalıştayı 16 Haziran 2021 tarihinde, internet ortamında kamuoyuna açık, interaktif olarak ve canlı yayında gerçekleştirdik. Katılımcıların çok önemli ve değerli tespit ve önerilerinin paylaşıldığı programda ortaya konan fikirleri bir sonuç raporu olarak kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Akabinde yetkililerimize de dosya halinde sunacağımız raporumuzda katılımcıların farklı bakış açılarının da değerlendirildiği konulara da yer verdik. Fikirlere saygı çerçevesinde değerlendirdiğimiz bu hususu da değerli kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz.
Şehrimizin sağlığına olumlu katkı sunacağına inandığımız çalıştayımıza katılarak tespit ve önerilerini paylaşan ve raporda isimleri belirtilen değerli kurum temsilcilerimize gönülden teşekkürü borç biliyoruz. Ortak akıl anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızın şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Adıyaman Kent Konseyi

ADIYAMAN SAĞLIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

Amaç:
Şehrimizde sağlık alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek, şehrimizin sağlığına olumlu katkı sunmak, sağlık alanında yaşanan sorunları ortak akıl anlayışıyla tespit ve çözüm önerileri sunmak, bunları rapor haline getirerek kamuoyu ve yetkililerle paylaşmak.

İçerik ve süreç:
Adıyaman Sağlık sorunları tespit ve çözüm önerileri.
İlimizde sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla interaktif ortamda bir araya gelinerek, kendi pencerelerinden sağlık alanında önemli gördükleri öncelikli 3 sorun nedenleri ve çözüm önerileri ile birlikte dile getirildi. 3 oturum şeklinde yapılan çalıştayın ilk oturumunda sorun ve tespitler dile getirilirken ikinci ve üçüncü oturumlarda ise öneriler paylaşılarak değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştay katılımcıları:
Abdulkerim Işık – Moderatör (Adıyaman Kent Konseyi YK Üyesi, Başkan Vekili)
Dr. H. Mustafa Kutlu (İl Sağlık Müdürlüğü – Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı)
Abdulkadir Bozan (Sağlık-Der Başkanı)
İ. Halil Aydın (SES Dönem Başkanı)
Dr. İsmail Tosun (Tabip Odası Başkanı)
Kemal Taş (Eczacılar Odası Başkanı)
Dr. Murtaza Baykan (Aile Hekimleri Derneği Başkanı)
Necdet İrfan Tokur (Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı)
Yusuf Babar (HAYAD Başkanı)
Dt. Sinan Allahverdi (Yayına katılarak Diş Hekimleri adına önerileri ile katkı sundu)

Sonuç ve değerlendirme:
1.) Şehrimizde 2. Basamak sağlık kuruluşunun eksikliği planlamada olmasına rağmen şiddetle hissedilmektedir. Bu durum gerek vatandaşlar gerekse sağlık çalışanları açısından önemli sıkıntılar yaşanmasına sebep olmaktadır. Eski Devlet Hastanesinin yerine yapılması planlanan 2. Basamak Hastanesinin yanı sıra Altınşehir bölgesine de mutlaka benzer bir hastanenin yapılması, bu alanda yaşanan sıkıntıların giderilmesi bakımından çok önemlidir.
Ayrıca Eğitim ve Araştırma hastanesinin şehrimizde tek hastane olması burada aşırı yoğunluğun yaşanmasına, hizmetlerin aksamasına ve verimin düşmesine neden olmaktadır.
2. Basamak Hastanesi eksikliğinden kaynaklı özel hastanelere yönelimden ve 3.Basamaktaki işlemlerden dolayı maliyet yüksekliği yaşanmakta bu da vatandaşlara fazladan masraf yükü getirmektedir.
2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının işleyiş olarak birbirinden ayrılarak hizmette verimliliğin arttırılması gerekmektedir.
2.) Aile Hekimliğinde fiziki mekân yetersizliği giderilmelidir.
Belediye ve Sağlık Müdürlüğü ASM’lere (Aile Sağlığı Merkezi) daha fazla destek vermelidir. Özellikle defin ve cenaze işlerinde ASM’lere verilen görev belediyelerce yerine getirilmelidir.
ASM’ler uzman hekimlerin ilaçlarını yazan ve tahlillerini takip eden sekreter olmaktan kurtarılmalıdır.
ASM’lerde güvenlikçi sorunu yaşanmaktadır. Güvenlik personeli bulunmamaktadır. Aile hekimleri adli ve idari süreçlerde sorunlar yaşamaktadır. Sağlık çalışanları risk altında ve sıkıntı içinde çalışmaktadırlar.
Pandemi dolayısıyla Aile Hekimliğine aşırı yük bindirildi ve asıl görevlerini yapamaz hale geldiler.
ASM ile ilgili arsa arayışındayız. Prosedür çözülürse ASM’lere bina bulabiliriz. Hizmetin sunumu ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor.
ASM ile ilgili arsa arayışı bazı prosedürler çözülürse sorunlar daha hızlı çözülebilir. Hizmetin sunumu ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor.
3.) Sağlık Personelinin iş yükünün fazlalığı çalışma azmini ve verimi olumsuz olarak etkilemektedir.
Personel arasında yaşanan döner sermaye eşitsizliği huzursuzluğa neden olmaktadır. Bunun giderilmesi önemlidir.
Sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik gündüz ve gece kreşinin yokluğu önemli bir eksiklik olup iş verimini ve aile düzenini olumsuz etkilemektedir.
Şehrin sosyal donatılarının sağlık personelinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmaması şehrin cazibesini düşürmektedir. Sağlı personellerine dönük sosyal donatıların (misafirhane ve lojman) hizmet amaçlı olarak kullanılması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu önlemek için fiziki hizmet alanlarının arttırılması gerekmektedir. Acilen yeni ve uygun bir misafirhane yapılmalıdır.
Özellikle pandemi olmak üzere her konuda cansiperane çalışan sağlık personeline 3600 ek göstergesi acilen verilmelidir. Sağlık çalışanlarının ödemelerinde eşitsizlik ve sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle izin ve sağlık sorunları dikkate alınmalıdır.
SABİM ve CİMER’den hekimlere yönelik soruşturmalar kaldırılmalıdır. Sağlık çalışanları üzerindeki MOBBİNG’ten vazgeçilmelidir.
4.) 3. Basamak Sağlık hizmeti veren Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 1. Basamak işleri ile uğraşması neticesinde iş yoğunluğu artmakta ve esas işlevlerini yerine getirmekte sorunlar yaşatmaktadır.
5.) Şehrimizde Pandemi Hastanesinin olmaması hem sağlık çalışanları hem de vatandaşların ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebep olmaktadır.
6.) Mevcut hizmetlerin Şehir Hastaneleri anlayışı ile yürütülmesinden kaynaklı sıkıntılar yaşanmaktadır.
7.) İl düzeyinde 2. Basamak Sağlık Kuruluşu yerine Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi tercihi yanlış olmuştur.
8.) Sağlık Kurul Raporları ile ilgili yaşanan sorunlar ve özellikle ek ilaç verilememesi/yazılamaması hem hekimlerimizin hem de halkımızın sorun yaşanmasına neden olmaktadır.
9.) Sevk zincirinin doğru yürütülememesi ciddi sorundur.
10.) MHRS etkili çalışmıyor, hizmetlerin aksamaması ve yoğunluğun yaşanmaması için bu sistemin işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir.
11.) Uzman hekim sıkıntısı ve hizmetin ağırlıklı olarak asistanlarca yürütülmesi halkımızın sağlık hizmeti almasında önemli sıkıntılar çıkarmaktadır.
12.) Özel hastanelerde yönelik denetim yetersizliği giderilmelidir. Standartlar sağlanmalıdır.
13.) Diş Hekimliği Fakültesinin standartlara uygun bir hale getirilmesi veya bu ölçüde yeni fiziki ortamlar kazandırılması gerekmektedir.
Kâhta, Besni ve Gölbaşı ilçelerimizde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin olmaması bu bölgelerde vatandaşların sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.
14.) Mevzuat gereği de olsa idarenin belirttiği bazı yararlarına rağmen afilasyon uygulamasının doğurduğu sorunlar bir an önce giderilmelidir.
15.) Sağlıkta koruyucu ve önleyici hizmetlerin yetersizliği giderilmelidir.
16.) Bağımlılık Tedavi Merkezlerinin daha etkili ve aktif çalışması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
17.) Sağlıkta şiddeti önlemek için toplumsal duyarlılığın yetersizliği ancak geniş eğitim yaklaşımları ile giderilebilir. Konu farklı kurum ve etkileşimlerle birlikte ele alınmalıdır.
18.) İş Güvenliği Yasasında yer alan kurallara göre sağlık ortamları yeniden düzenlenmelidir.